Zobacz sam
Tak niewiele potrzeba, aby uratować komuś życie
Zostań dawcą szpiku
Zarejestruj się

Zmiana danych osobowych

Chcesz zaktualizować swoje dane osobowe, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować?

Zmień dane osobowe

Możesz pomóc chorym zrób 1% odpis

Newsletter

Chcesz otrzymywać powiadomienia o akcjach dla dawców?

Zmiana danych osobowych

 

Bardzo prosimy o informacje, jeśli zmieniłeś adres zamieszkania, bądź numeru telefonu!!! Jest to niezwykle ważna kwestia, ponieważ dane teleadresowe zamieszczone w ankietach są jednym źródłem kontaktu z dawcą.

 

W celu aktualizacji swoich danych osobowych prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

 

W przypadku zmiany nazwiska prosimy o wpisanie nowego nazwiska w bloku "Aktualne dane teleadresowe".


INFORMACJA DLA DAWCY SZPIKU

W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

Administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku  z siedzibą we Wrocławiu (54-439), ul. Grabiszyńska 105, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084385, adres e-mail: [email protected], tel.: 782 999 707 (dalej także „DCTK”).

  

1.     Podstawa i cel przetwarzania danych:

  DCTK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach opisanych poniżej na wskazanych podstawach prawnych:

a)         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego - w celu wypełniania zadań ośrodka dawców szpiku  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w zw. z art. 16a ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów:

  - pozyskiwanie potencjalnych dawców allogenicznego szpiku;

  - badanie antygenów zgodności tkankowej lub zlecanie tego badania właściwym podmiotom;

  - przechowywanie danych i ich aktualizacja;

  - organizowanie opieki nad dawcami narządu;

  - przekazywanie danych o pozyskanych potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do rejestru szpiku i krwi pępowinowej;

  - udostępnianie szpiku krajowym i zagranicznym ośrodkom przeszczepiajacym lub stosującym szpik.

b)        do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DCTK – ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f);

c)         do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DCTK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – na wypadek, gdyby wysłał(a) Pani/Pan do nas ankietę aktualizującą dane potencjalnego dawcy szpiku omyłkowo, nie będąc zarejestrowaną/ym w KBDS, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane żeby zweryfikować, czy figuruje Pani/Pan w prowadzonym przez nas rejestrze i udzielić Pani/Panu odpowiedzi na wysłane zgłoszenie;

d) do celów badań naukowych lub celów statystycznych (art. 9 ust. 2 lit. j RODO)

e)         zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO):   

·         w sytuacjach, w których nie znajdzie zastosowania podstawa prawna przetwarzania, DCTK może prosić Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu określonym w tej zgodzie; 

w szczególności - podanie przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza katalog wskazany w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, które na stosowanych przez siebie formularzach DCTK oznacza jako dobrowolne, oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez DCTK w celu w wypełniania zadań ośrodka dawców szpiku – w celach kontaktowych; 

 f)       jeżeli Pani/Pana dane osobowe są lub będą przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

2.   Obowiązek podania danych osobowych:

 Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Niepodanie wymaganych danych osobowych, uniemożliwi rejestrację Pani/Pana jako potencjalnego dawcy szpiku;

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, o ile dane osobowe są gromadzone na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 3.         Warunki przekazywania danych podmiotom trzecim:

 DCTK może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim w celach związanych z wypełniania zadań ośrodka dawców szpiku:

            podmiotom wykonującym działalność leczniczą – w celu zapewnienia Pani/Panu dostępności wykonania badań w pobliżu miejsca zamieszkania,

            Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnemu do Spraw Transplantacji „Poltransplant”,

            dane osobowe mogą być mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta DCTK (na podstawie art. 28 RODO), i które przetwarzają dane w imieniu i na polecenie DCTK, np. w zakresie świadczonych usług IT.

 

 4.    Okres przechowywania danych  

Przechowywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi okresów przechowywania, m.in. przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.  

W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. c), dane z omyłkowo skierowanej do nas ankiety usuniemy niezwłocznie po zweryfikowaniu, czy figuruje Pani/Pan w prowadzonym przez nas rejestrze i udzieleniu Pani/Panu odpowiedzi na wysłane zgłoszenie.

 

5.    Profilowanie

 Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 

6.         Przysługujące Pani/Pana prawa:

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Pani/Panu w szczególności prawo:

 

           dostępu do informacji o danych osobowych przechowywanych przez DCTK, tj. prawo dostępu do danych i prawo do uzyskania ich kopii;

           sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;

           żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - w szczególności, gdy dane osobowe są przechowywane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

           ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w szczególności, gdy dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów przetwarzania a podmiot danych wniósł sprzeciw wobec ich przetwarzania;

           przenoszenia danych osobowych – jeżeli (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

           prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku chęci zadania pytania lub skorzystania z któregokolwiek z praw, może Pani/Pan skontaktować się z DCTK korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

7.     Sprzeciw wobec przetwarzania danych:

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy: (i) istnieją podstawy związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz (ii) przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie DCTK (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

8.  Inspektor ochrony danych osobowych

Może Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym przez pracodawcę inspektorem ochrony danych pod adresem email: [email protected] lub listownie na adres: Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, ul. Grabiszyńska 105, 54-439 Wrocław.

 

Dane osobowe
Aktualne dane teleadresowe

Partnerzy w naborze Dawców Szpiku

Szukamy sponsorów oraz chętnych do współpracy. Każda pomoc będzie odnotowana. W zakresie działalności przeszczepowej współpracujemy z głównymi ośrodkami w kraju jak i zagranicą.

Akredytacje

Posiadamy europejskie akredytacje w zakresie medycznym:

 

The National Marrow Donor Program

 

European Federation for Immunogenetics